welkom bij uitgeverij Neno

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Uitgeverij Neno via haar webwinkel “Webshop Uitgeverij Neno”. Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Uitgeverij Neno leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Uitgeverij Neno behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Uitgeverij Neno’: de website van de eenmanszaak Annelies Baudonck waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
‘Klant’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de webshop van Uitgeverij Neno.
‘Bestelling’: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Subtiel en de klant van de webshop van Uitgeverij Neno met betrekking tot de producten die worden aangeboden op webshop van Uitgeverij Neno.
‘Producten’: alle goederen aangeboden door Uitgeverij Neno via de webshop van Uitgeverij Neno die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens
Uitgeverij Neno
Varenweg 4
2820 Rijmenam
0473-23 91 26
info@uitgeverijneno.be
BE 0546.581.538

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en Uitgeverij Neno komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Subtiel hiervoor als een vermoeden van bewijs. Uitgeverij Neno behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product,
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
• bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Uitgeverij Neno behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Betalingen kunnen online gebeuren of via directe bankoverschrijving.
Online betalen kan met uw Paypal-acoount of met een Visa- of Masterkaart. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en PAYPAL. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Uitgeverij Neno kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Uitgeverij Neno. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:
Uitgeverij Neno
Annelies Baudonck
Varenweg 4
2820 Rijmenam
Rekeningnummer KBC IBAN: BE78 7390 1040 6986
BIC: KREDBEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Uitgeverij Neno bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering en leveringstijd

Uitgeverij Neno streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 20 u de eerstvolgende werkdag te verzenden. Ook voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Uitgeverij Neno ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden. Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Uitgeverij Neno. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het te veel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, is de klant gehouden Uitgeverij Neno hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Uitgeverij Neno binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Uitgeverij Neno van de klant doorgekregen heeft.
Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Uitgeverij Neno de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Uitgeverij Neno binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Uitgeverij Neno heeft doorgekregen van de klant. Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Uitgeverij Neno kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzend- en handlingskosten

Voor bestellingen met leveradres in België:
• betaalt de klant 2,5 € voor handling en verzending van zijn bestelling
• betaalt de klant geen kosten voor handling of verzending vanaf een bestelling gelijk aan of hoger dan 20 euro
Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa:
• betaalt de klant 9 € verzendkosten
Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Uitgeverij Neno.

Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Uitgeverij Neno binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs aan de klant terug.
Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
Uitgeverij Neno
Annelies Baudonck
Varenweg 4
2820 Rijmenam

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont, vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar webshop@uitgeverijneno.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Uitgeverij Neno zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Mechelen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Uitgeverij Neno zijn onderworpen aan het Belgisch recht.